قیمت

(تومان)

 لیست قیمت محصولات ابریشم(silk) (اردیبهشت 99)

ردیف

 

 

    950,000

 

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن  220  وﻟﺖ دوﻟﻨﮕﻪ ﻣﺪلv80اﺑﺮﯾﺸﻢ،LCD

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ,ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

(فول دارای سه سرعت کارکرد مناسب

برای تمام جکهای پارکینگی 220 ولت دو لنگه و تک لنگه ،

دارای ال سی دی و کارکردی راحت.خروجی قفل برقی فلاشر و تغذیه چشمی ورودی میکروسوئیچ و چشمی و فرمان خارجی)

 

1

 

 

      950,000

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن24وﻟﺖ دوﻟﻨﮕﻪ ﻣﺪلv80اﺑﺮﯾﺸﻢ،LCD

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ,ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

(فول دارای سه سرعت کارکرد مناسب برای

تمام جکهای پارکینگی 24 ولت دو لنگه و تک لنگه

،دارای ال سی دی و کارکردی راحت.خروجی قفل برقی فلاشر و تغذیه چشمی ورودی میکروسوئیچ و چشمی و فرمان خارجی)

 

2

 

      950,000

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن 12وﻟﺖ دوﻟﻨﮕﻪ ﻣﺪلv80اﺑﺮﯾﺸﻢ،LCD

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ,ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

(فول دارای سه سرعت کارکرد مناسب

برای تمام جکهای پارکینگی  12  ولت دو لنگه و تک لنگه

،دارای ال سی دی و کارکردی راحت.خروجی قفل برقی فلاشر و تغذیه چشمی ورودی میکروسوئیچ و چشمی و فرمان خارجی)

 

3

 

   1,100,000

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن220وﻟﺖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﻣﺪلv80اﺑﺮﯾﺸﻢ،LCDﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ

,ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

4

 

   1,100,000

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن24وﻟﺖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﻣﺪلLCD v80،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ

,ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

5

 

      550,000

 

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن 220وﻟﺖ ﮐﺮﮐﺮه ﻓﻮل(7s)ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل,ورودي ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﯾﯿﭻ,ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

6

 

       380,000

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن 220وﻟﺖ ﮐﺮﮐﺮه ﺳﺎده,(7s)ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﮏ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرﮐﻠﯿﺪ,ﺗﺎﯾﻢ، رسیور مولتی ریموت

 

 

7

 

      320,000

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن 220وﻟﺖ ﮐﺮﮐﺮه ﻣﯿﻨﯽ ﺳﺎده,7sﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﮏ ﮐﻠﯿﺪ,

ﺗﺎﯾﻢ,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

8

 

      350,000

 

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن 220وﻟﺖ ﮐﺮﮐﺮه ﻣﯿﻨﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل,7sﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮏ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرﮐﻠﯿﺪ,ﺗﺎﯾﻢ,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت                    

 

 

9

 

--------------

 

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن 220وﻟﺖ ﮐﺮﮐﺮه دوﺧﺮوﺟﯽ,7sﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﮏ دوﮐﻠﯿﺪ

,ﺗﺎﯾﻢ,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

10

 

      850,000

 

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن 24وﻟﺖ ﮐﺮﮐﺮه ﺳﺎﯾﺪ و رﯾﻠﯽ,7sﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﮏ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرﮐﻠﯿﺪ,ﺗﺎﯾﻢ,ﺷﺎرژر,رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت              

 

11

 

       750,000

ﻣﺪارﻓﺮ ﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺮﮐﺮه ﺳﺎﯾﺪ,7s)ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﮏ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرﮐﻠﯿﺪ

 

 

12

 

       750,000

                     ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن     ﺟﮑﻬﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ,7sﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮏ        دوﮐﻠﯿﺪ,ﺗﺎﯾﻢ,ﺗﻐﺬﯾﻪ220ﯾﺎ,24رﺳﯿﻮرﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت           

 

13

 

       180,000

رﺳﯿﻮر ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺗﮏ و دو ﻟﻨﮕﻪ، ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت       

 

 

14

 

       290,000

رﺳﯿﻮر ﺗﮏ رﻟﻪ433 اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎداﯾﻢNO-COM-NC,ﺑﺮاي رﻟﻪ,وﻟﺘﺎژﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

15

 

450,000

رﺳﯿﻮر دو رﻟﻪ433 )ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎ داﺋﻢ، ﻗﻔﻞ ﺑﺎزﮐﻦNO-COM-NC ﺑﺮاي ﻫﺮدورﻟﻪ,وﻟﺘﺎژﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

16

 

380,000

رﺳﯿﻮر ﺳﻪ رﻟﻪ )315/433ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎ داﺋﻢ، ﻗﻔﻞ ﺑﺎزﮐﻦ-NO-COMﺑﺮاي ﻫﺮﺳﻪ رﻟﻪ,وﻟﺘﺎژﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

17

 

350,000

رﺳﯿﻮر ﺗﮏ رﻟﻪ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ)315اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎداﯾﻢNO-COM-NC ﺑﺮاي رﻟﻪ,وﻟﺘﺎژﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

18

 

350,000

رﺳﯿﻮر ﺗﮏ رﻟﻪ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ 433اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎداﯾﻢNO-COM-NC ﺑﺮاي رﻟﻪ,وﻟﺘﺎژﻣﺘﻐﯿﺮ,ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

19

 

380,000,

رﺳﯿﻮر دو رﻟﻪ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ)315ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎ داﺋﻢ، ﻗﻔﻞ ﺑﺎزﮐﻦNO-COM-NC, ﺑﺮاي ﻫﺮدو رﻟﻪ، وﻟﺘﺎژﻣﺘﻐﯿﺮ،ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

20

 

380,000

رﺳﯿﻮر دو رﻟﻪ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ)433ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎ داﺋﻢ، ﻗﻔﻞ ﺑﺎزﮐﻦNO-COM-NC, ﺑﺮاي ﻫﺮدو رﻟﻪ، وﻟﺘﺎژﻣﺘﻐﯿﺮ،ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

21

 

380,000

رﺳﯿﻮر ﺳﻪ رﻟﻪ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ)315ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎ داﺋﻢ، ﻗﻔﻞ ﺑﺎزﮐﻦNO-COM ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ رﻟﻪ، وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

22

 

380,000

رﺳﯿﻮر ﺳﻪ رﻟﻪ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ)315ﺗﺎﯾﻢ ﯾﺎ داﺋﻢ، ﻗﻔﻞ ﺑﺎزﮐﻦNO-COM ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ رﻟﻪ، وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت

 

23

 

420,000

رﺳﯿﻮر دو رﻟﻪ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ 220وﻟﺖ ﺑﺎ ورودي ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺪﯾﻨﮓ          

 

24

 

420,000

    رسیور دورله V2  برد بالا                                                         

 

25

 

1,350,000

رﺳﯿﻮر ﭼﻬﺎر ﮐﺎﻧﺎل واﺣﺪي4000LCD)ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل، ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت                               

 

26

 

1,550,000

رﺳﯿﻮر ﭼﻬﺎر ﮐﺎﻧﺎل واﺣﺪي ﺑﺎ ﻗﺎب آﻣﺎده،4000LCDﺣﺎﻓﻈﻪ،ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل، ﻣﻮﻟﺘﯽ رﯾﻤﻮت                  

 

27

 

380,000

رﺳﯿﻮر دو حافظه ﺑﺎﻻ ، برد ﺑﺎﻻ                                               

 

28

 

380,000

              

 رسیور دو رله کامه                                                                

 

29

 

---------------

ﻣﺎژول رﻟﻪ رﺳﯿﻮر8ﻋﺪدي 30آﻣﭙﺮي )ﻣﺎژول رﻟﻪ,7s) ﻣﺎژول رﻟﻪ ﺟﺪا، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻮل،

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن                            

 

30

 

---------------

آداﺑﺘﻮر رﺳﯿﻮر رﺳﯿﻮر ﻧﺎﯾﺲ )ﻣﺒﺪل رﺳﯿﻮر رﯾﻤﻮﺗﻬﺎي ﻓﻠﻮ ﻧﺎﯾﺲ ﺑﻪ دو رﻟﻪ

31

180,000

ﺷﺎرژر ﻻﯾﻦ ﻣﻮﻟﺘﯽ رﻧﺞ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ,6 12 24, وﻟﺖ

32

 

180,000

ﻣﺒﺪل ﭼﺸﻤﯽ   دو سیم به چهار سیم                                                               

33

680,000

ﻣﺪارﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺑﺮ 6 اﯾﺴﺘﮕﺎه  7 s ,ورودي ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭻ , ورودي ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎﺳﯽ ,ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯿﺴﯿﻢ

34

650,000

ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺑﺮ 2 اﯾﺴﺘﮕﺎه  7 s ,ورودي ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭻ , ورودي ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎﺳﯽ ,ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯿﺴﯿﻢ

35

180,000

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺪارات آﻧﺎﻟﻮگ)ﮐﻨﺘﺮل واﻗﻌﯽ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ,ورﯾﺴﺘﻮر ,ﻓﯿﻮز

36

190,000

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻨﺘﺮل واﻗﻌﯽ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ,ورﯾﺴﺘﻮر ,ﻓﯿﻮز

37

380,000

ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن 3 ﻓﺎز ﻓﻮل اﺑﺮﯾﺸﻢ                                           

38

250,000

ﺗﺮاﻧﺲ اﺑﺮﯾﺸﻢ                                                                     

39

139,000

فرستنده 433 رادیویی برای نصب روی نور بالای  ماشین                                  

40

490,000

دو رله واحدی دبجیتال برد بالا                                                

41

380,000

مبدل گیرنده زومر                                                                   

42

190,000

کارت قفل پروتکو                                                                 

43

190,000

کارت قفل بی اف تی                                                                  

44

150,000

تستر ریموت ابریشم                                      

45

480,000

مدار ساید فول AC                                                                   

46

 

مدار سه فاز سه سرعت

در حال تولید                                    

47

 

 

فلکه دوم صادقیه-ضلع جنوب غربی-برج سامان  

 

        

09124596715

44977818

-44968596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی

آماربازدید

0914915
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
کل روزها
948
3147
8485
19314
29097
59426
914915

پیش بینی امروز
744

آنلاین (5 دقیقه گذشته):3

IP شما:3.235.107.209

درباره شرکت ابریشم

مجموعه ابریشم(سیلک) اولین تولیدکننده مدارات فرمان در ایران عزیزمان در سال 1384 پا به عرصه صنعت گذاشت.
مفتخریم تاکنون بیش از 60 نوع از انواع مدارات فرمان جک پارکینگی،راهبند،کرکره و....  ونزدیک به 500نوع قطعات مکانیکی در زمینه جک،راهبند،کرکره برقی و .... سیستم های حفاظتی  را تولید کرده ایم.
ما در ابریشم(سیلک)همواره سعی میکنیم محصولاتی با کیفیت برتر و منطبق بر استاندارد و فن آوری های روز دنیا و همچنین نیازهای مشتریان  طراحی و تولید کنیم.
مجموعه ابریشم(سیلک) با کادری حرفه ای متشکل از مدیران و مهندسین و کارشناسان مجرب و متعهد یکی از برندهای نام آشنا و معتبر در سیستم های حفاظتی ایران می باشد . که بر خود وظیفه میداند همواره همراه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات خود باشد و برای کسب رضایت و اعتمادشان از هیچ تلاشی فرو گذار ننماید.

Premium Joomla Templates