سرکار خانم اکرم شریفی
کارشناس بخش فروش
کارشناس روابط عمومی
سابقه کار:از سال 1390 سابقه همکاری