آقای مرتضی صفری
کارشناس بخش تعمیرات
کارشناس ارشد برق شاخه قدرت
سابقه کار:ازسال1387سابقه همکاری