جناب آقای محمدرضا دانایی
کارشناس بخش فنی
کارشناس ارشد برق شاخه قدرت
سابقه کار:از سال 1387سابقه همکاری