جناب آقای محمدرضا رجب زاده
کارشناس بخش تولیدات الکترونیک
کارشناس ارشد برق شاخه قدرت
سابقه کار:از سال 1387 سابقه همکاری